Hållbara badrumsprodukter

Som tillverkare av konsumentprodukter har vi ett stort ansvar mot dig som kund, omvärlden och planeten i stort. Det omfattande hållbarhetstänket har vi med oss i allt vi gör och det innefattar både strävan mot att minimera miljöpåverkan inom tillverkning och transport – och givetvis att skapa badrumsprodukter som håller över lång tid och minskar behovet av att bytas ut eller ersättas.

Under årens lopp har vi genomfört många aktioner för att verka för ökad hållbarhet. Framtagandet av vår unika ytbehandling TX Top Extreme™, som avsevärt förlänger livslängden på våra lackade träytor och fanér, är en av dem. Lanseringen av badrumsmöbeln Walnot – ett miljövänligt träkomposit förvillande likt det på sina platser hotade träslaget valnöt – en annan. Scrolla neråt för att ta del av våra miljöpolicy och hur vi arbetar med FN:s miljömål.

Vår miljöpolicy

Vi designar, producerar och säljer badrumsmöbler, duschlösningar, blandare och handdukstorkar, och i detta arbete ska vi alltid sträva efter att minimera vår miljöbelastning och verka för ett hållbart företagande och utveckling. Vi lovar att:

 • alltid bedriva vår verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning och tillämpliga regler.
 • våra kunder ska känna en trygghet i vårt genuina ansvarstagande vad gäller miljöfrågor.
 • sträva efter att utforma våra produkter, så att deras miljöpåverkan vid tillverkning, användande och avfallshantering minimeras.
 • använda råvaror, kemikalier, vatten och energi effektivt för att minska vår miljöpåverkan.
 • samarbeta med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners för att uppnå bra miljöstandarder.
 • alltid vara uppmärksamma på nya möjligheter att förbättra våra produkters och produktionsmetoders miljöegenskaper.

FN:s miljömål är våra miljömål

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen som ska göra vår planet till en bättre plats att vistas på. Av dessa har vi valt ut fem som är särskilt relevanta och påverkbara för vår verksamhet, nämligen "god hälsa och välbefinnande", "jämställdhet", "anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt", "hållbar konsumtion och produktion" samt "bekämpa klimatförändringarna". Så här sammanfattar vi detta arbete:

 • Vi arbetar för att vara en bra arbetsplats där alla trivs, utvecklas och känner stolthet och med nolltolerans avseende trakasserier.
 • Alla medarbetare har ett eget ansvar att bidra till att skapa den goda arbetsplatsen. Alla har också ett ansvar för att verka för integration och motverka alla former av diskriminering. INR:s framgång är beroende av förmågan att ta tillvara mångfald. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka sin arbetssituation.
 • Vi stödjer hälsofrämjande aktiviteter genom friskvårdsbidrag och vi strävar efter att förebygga missbruk bl.a. genom vår alkohol- och drogpolicy.
 • Att följa lagar och regleringar om bl.a. hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är självklart och målet är att ha noll olyckor som leder till frånvaro. Arbetet med gröna korset är en del i detta arbete.  
 • Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra leverantörer och alla materialleverantörer som INR har ramavtal med ska följa kraven i INRs uppförandekod.
 • Vi har kollektivavtal och är en ansvarsfull skattebetalare.
 • Vi ska konkurrera på ett rättvist sätt baserat på våra produkters meriter och vi tar avstånd från mutor och korruption och är emot all form av konkurrensbegränsning.
 • Vi bidrar till tillväxt i de regioner där vi har verksamhet och genererar arbetstillfällen genom egen verksamhet och genom leverantörer och samarbetspartners.
 • Vi försöker ständigt förbättra våra produkters miljöegenskaper. Detta genom att följa utvecklingen och aktivt ta hänsyn till materialval när vi designar, konstruerar och tillverkar våra produkter.
 • Genom stor andel egen tillverkning i Sverige har vi god kontroll på produktionsprocessen.
 • Vi arbetar för att minska mängden avfall, med fokus på brännbart avfall, och vi är anslutna till FTI, för återvinning av förpackningar.
 • Vi minimerar användningen av kartong och använder återanvändningsbar kartong och återvinningskartong.
 • Vi gör det enkelt att avskilja elektriska komponenter från våra produkter, för att minimera det avfall som ska hanteras som elektronikskrot, och samarbetar med El-Kretsen för återvinning av elavfall.
 • Vi begränsar innehållet av kemikalier och farliga ämnen i de elektriska komponenter som finns i våra produkter.
 • Vi använder bara trä- och träfiberkomponenter från skogsbruk inom EU (som har regler för återplantering) i våra produkter
 • Vi låter olika instanser granska och miljöbedöma våra produkter. Exempel på samarbetspartners är Sunda Hus och Byggvarubedömningen.
 • Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter, att ta tillvara på material vid rivning, samt att halvera deponeringen. INRs deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer. 
 • Vi arbetar för att minska sin energiförbrukning. Produktionen i Malmö har fjärrvärme och 2021 skedde byte av armaturen i produktionen i Malmö.
 • Genom transportoptimering ska CO2 från transporter minska.
 • Vår resepolicy ska guida till miljömässigt kloka val.

Relaterat

Grand Grip får sitt harmoniska och balanserade uttryck tack vare det elegant infrästa greppet.

INR

Svensktillverkade duschlösningar och badrumsinredning i skandinavisk design som skapar förutsättningar för ett njutningsfullt och personligt badrum på ditt sätt.

Se mer
Viskan tvättställ i porslin

Kvalitet

Med egen tillverkning av möbler och duschväggar har vi full kontroll på hela produktionskedjan samtidigt som det möjliggör ett effektivt miljöarbete.

Se mer

Garanti

Med hundraprocentig bakgrund i våra mycket omfattande laboratorietester, erbjuder vi dig hela 15 års garanti på både dusch och möbler.

Se mer