H Å L L B A R H E T

Vi sover oftast ganska gott om natten

Nattsömnen: en nödvändighet för allt levande och inte sällan resultatet av ett gott samvete. Och när det gäller miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet – liksom den vanligt långa livslängden hos våra produkter – satsar vi allt på många timmars nattsömn. Som regel med gott resultat.

Scrolla nedåt för att ta del av vår miljöpolicy och läs om hur vi arbetar hållbart på INR.

INRs Miljöpolicy

Vi designar, producerar och säljer badrumsmöbler, duschlösningar, blandare och handdukstorkar, och i detta arbete ska vi alltid sträva efter att minimera vår miljöbelastning och verka för ett hållbart företagande och utveckling. Vi på INR lovar att:

 • alltid bedriva vår verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning och tillämpliga regler.
 • våra kunder ska känna en trygghet i vårt genuina ansvarstagande vad gäller miljöfrågor.
 • sträva efter att utforma våra produkter, så att deras miljöpåverkan vid tillverkning, användande och avfallshantering minimeras.
 • använda råvaror, kemikalier, vatten och energi effektivt för att minska vår miljöpåverkan.
 • samarbeta med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners för att uppnå bra miljöstandarder.
 • alltid vara uppmärksamma på nya möjligheter att förbättra våra produkters och produktionsmetoders miljöegenskaper.

FTI

INR är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

Miljöbedömningar

Vi låter olika instanser granska och miljöbedöma våra produkter när situationen så kräver. Exempel på samarbetspartners är Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter, att ta tillvara på material vid rivning, samt att halvera deponeringen. INRs deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer.

FN:s miljömål är våra miljömål

Grunden för vårt hållbarhetsarbete är FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen som ska göra vår planet till en bättre plats att vistas på. Av dessa har vi valt ut fem som är särskilt relevanta och påverkbara för vår verksamhet, nämligen "3. God hälsa och välbefinnande", "5. Jämställdhet", "8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt", "12. Hållbar konsumtion och produktion", "13. Bekämpa klimatförändringarna".

 • INR arbetar för att vara en bra arbetsplats där alla trivs, utvecklas och känner stolthet och med nolltolerans avseende trakasserier.
 • Alla medarbetare har ett eget ansvar att bidra till att skapa den goda arbetsplatsen. Alla har också ett ansvar för att verka för integration och motverka alla former av diskriminering. INR:s framgång är beroende av förmågan att ta tillvara mångfald. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka sin arbetssituation.
 • Vi stödjer hälsofrämjande aktiviteter genom friskvårdsbidrag och vi strävar efter att förebygga missbruk bl.a. genom vår alkohol- och drogpolicy.
 • Att följa lagar och regleringar om bl.a. hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är självklart och målet är att ha noll olyckor som leder till frånvaro. Arbetet med gröna korset är en del i detta arbete.  
 • Vi eftersträvar långsiktiga relationer med våra leverantörer och alla materialleverantörer som INR har ramavtal med ska följa kraven i INR:s uppförandekod.
 • INR har kollektivavtal och är en ansvarsfull skattebetalare.
 • INR ska konkurrera på ett rättvist sätt baserat på våra produkters meriter och vi tar avstånd från mutor och korruption och är emot all form av konkurrensbegränsning.
 • Vi bidrar till tillväxt i de regioner där vi har verksamhet och genererar arbetstillfällen genom egen verksamhet och genom leverantörer och samarbetspartners.
 • Vi försöker ständigt förbättra våra produkters miljöegenskaper. Detta genom att följa utvecklingen och aktivt ta hänsyn till materialval när vi designar, konstruerar och tillverkar våra produkter.
 • Genom stor andel egen tillverkning i Sverige har vi god kontroll på produktionsprocessen.
 • Vi arbetar för att minska mängden avfall, med fokus på brännbart avfall, och vi är anslutna till FTI, för återvinning av förpackningar.
 • Vi minimerar användningen av kartong och använder återanvändningsbar kartong och återvinningskartong.
 • Vi gör det enkelt att avskilja elektriska komponenter från våra produkter, för att minimera det avfall som ska hanteras som elektronikskrot, och samarbetar med El-Kretsen för återvinning av elavfall.
 • Vi begränsar innehållet av kemikalier och farliga ämnen i de elektriska komponenter som finns i våra produkter.
 • Vi använder bara trä- och träfiberkomponenter från skogsbruk inom EU (som har regler för återplantering) i våra produkter
 • Vi låter olika instanser granska och miljöbedöma våra produkter. Exempel på samarbetspartners är Sunda Hus och Byggvarubedömningen.
 • Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter, att ta tillvara på material vid rivning, samt att halvera deponeringen. INR:s deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer. 
 • INR arbetar för att minska sin energiförbrukning. Produktionen i Malmö har fjärrvärme och 2021 sker byte av armaturen i produktionen i Malmö.
 • Genom transportoptimering ska CO2 från transporter minska.
 • Vår resepolicy ska guida till miljömässigt kloka val.

Relaterade sidor

Om INR

Iconic Nordic Rooms

INR står för premium nordisk badrumsdesign med en intelligent insida – skapat i material som håller för hemmets tuffaste miljö i minst 15 år. 

Se mer

Om INR

Kvalitet

Chefdesigner Kristian Olsson berätta om hur han och hans team resonerar kring just design och funktion kontra kvalitet.

Se mer

Konsument

INR Katalog 2023

Bläddra i vår katalog, hämta i butik eller beställ via vårt formulär. Du har den i brevlådan inom några dagar.

Se mer