Vårt miljöarbete

Vatten är en nödvändighet för allt liv på jorden och är man som vi i ”vattenbranschen” så har man också ett sorts ansvar för denna naturresurs, liksom glas, aluminium och andra material som ingår i produkterna. 

Vi är anslutna till flera miljöfrämjande organisationer och vi låter oss gärna granskas.

Basta

BASTA är ett register som innehåller produkter som uppfyller egenskapskriterierna från Europeiska kemikalielagstiftningen REACH som syftar mot en utfasning av exempelvis tungmetaller.

Mer om Basta

Svanen

Sedan 2014 hela LINC-serien miljömärkt med Svanen, vilket innebär att duschväggarna är helt återvinningsbara och innehåller minimala mängder miljöfarliga ämnen. 

Mer om Svanen

REPA

INR är anslutna till REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Vi tar ansvar för återvinningen av förpackningen även efter konsumentens slutanvändning.

Mer om REPA

iso-14001-certifierade

Ett viktigt led i vårt arbete med miljöfrågor var införandet av ett miljöledningssystem. INR Sverige ABs miljösystem är certifierat av Intertek och uppfyller kraven i Miljösystemstandard ISO 14001, ett av världens idag mest erkända oberoende certifieringsorgan. 

Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer är ett led i byggsektorns miljöansvar och innebär en strävan efter att minimera materialspill och restprodukter, att ta tillvara på material vid rivning, samt att halvera deponeringen. INRs deklarationer är upprättade enligt Kretsloppsrådets anvisningar för byggvarudeklarationer (mars 2007).

Se respektive produkt för aktuell byggvarudeklaration.

Miljöpolicy

Vi vill aktivt bidra till en hållbar utveckling genom följande åtaganden:

Bedriva verksamheten enligt gällande lagstiftning.

Minska vår klimatpåverkan genom att kontinuerligt beakta och genomföra resurssparande åtgärder.

Bemöta miljökrav från våra kunder.

Sträva efter att ständigt förbättra produktens miljöegenskaper genom att följa utvecklingen och ta hänsyn till materialval vid konstruktion och inköp.